ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה’, 20 באוגוסט 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הפטיש 2, טירת הכרמל (“האסיפה” ו- “משרדי החברה“, בהתאמה). הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019; (2) חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה; (3) מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם הדירקטורים החיצוניים) ה”ה מריו זוזל, עמי בר משיח, אסתר לניר, שי זוזל ונוי בר משיח, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה; (4) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן כתב שיפוי ופטור מאחריות ל”ה שי זוזל ורו”ח נוי בר משיח. המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום יום המסחר של יום 21 ביולי 2020. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר יומה ר’ דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 15 ביולי 2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-075609) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתוwww.maya.tase.co.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

תפריט
דילוג לתוכן